กฏเกณฑ์กองทุน SSF (Super Savings Fund)

กฏเกณฑ์กองทุน SSF (Super Savings Fund)

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการส่งเสริมการออมระยะยาวตามที่กระทรวงการคลังเสนอประกอบด้วย

การให้สิทธิประโยชน์จากทางภาษีสำหรับการซื้อกองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund: SSF)

และปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการซื้อกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF) กองทุน RMF โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1.ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับซื้อกองทุน SSF โดยกำหนดให้บุคคลธรรมดาสามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้สำหรับเงินที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุน SSF ไม่เกิน 30% ของเงินได้พึงประเมินแต่ไม่เกิน 200,000 บาท

ทั้งนี้ เมื่อรวมกับกองทุนการออมเพื่อการเกษียณอายุอื่นๆ(กองทุน RMF กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุน) สงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน กองทุนการออมแห่งชาติ หรือเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิตแบบบำนาญแล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาทในแต่ละปีภาษี

สำหรับกองทุน SSF ลงทุนในหลักทรัพย์ได้ทุกประเภทไม่กำหนดจำนวนขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุนและไม่กำหนดเงื่อนไขในการซื้อต่อเนื่องผู้ซื้อกองทุน SSF สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้เมื่อถือมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปีนับจากวันที่ซื้อ

เงินได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน SSF จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหากปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด
ทั้งนี้ สามารถหักลดหย่อนคำซื้อหน่วยลงทุนใน SSF ได้ 5 ปี (2563-2567) โดยกระทรวงการคลังจะประเมินผลของมาตรการเพื่อพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมต่อไป

2. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับ
การซื้อกองทุนRMF โดยปรับสัดส่วนการหักลดหย่อนภาษีสำหรับเงินที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุน RMF จากเดิมไม่เกิน 15%ของเงินได้พึ่งประเมินเป็นไม่เกิน 30% ของเงินได้พึงประเมินโดยยังคงกำหนดวงเงินหักลดหย่อนได้สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท เมื่อรวมกับกองทุนการออมเพื่อการเกษียณอายุอื่นๆ

(กองทุน SSF กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนกองทุนการออมแห่งชาติ หรือเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิตแบบบำนาญ)

รวมถึงยกเลิกการกำหนดจำนวนขั้นต่ำในการซื้อกองทุน RMF (เดิมกำหนดให้ซื้อไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของเงินได้พึงประเมินหรือไม่น้อยกว่า 5,000 บาทต่อปี แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า)

เพื่อให้ผู้ที่มีรายได้ปานกลางถึงน้อยสามารถซื้อกองทุน RMF ได้ โดยยัง คงกำหนดให้ต้องซื้อต่อเนื่องทุกปี และไม่ระงับการซื้อเกิน 1 ปี ติดต่อกันเช่นเดิม

ด้วยรัก
ทีมงานอยากเป็นนักวางแผนการเงิน

ขอขอบคุณ การเงินการธนาคาร มกราคม หน้า 188

Comments