กฏเกณฑ์ส่งรายงานข้อมูลธุรกรรมให้สรรพากร

กฏเกณฑ์ส่งรายงานข้อมูลธุรกรรมให้สรรพากร

เว็ปไซต์ราชกิจจานุเบกษา ลงประกาศ กฏกระทรวง ฉบับที่ 355 (พ.ศ.2562) ออกตามความในประมวลรัษฎากร

ว่าด้วยการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่มีธุรกรรมลักษณะเฉพาะโดยเป็นการกำหนดให้สถาบันการเงิน รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่มีธุรกรรมลักษณะเฉพาะในปีที่ล่วงมา ต่อกรมสรรพากรภายในวันที่ 31มี.ค ของทุกปี เริ่มครั้งแรก มี.ค.2563

โดยหากบุคคลเข้าข่ายมีธุรกรรมลักษณะเฉพาะจะต้องรายงานข้อมูล ดังนี้

1. เลขประจำตัวประชาชน เลขที่หนังสื่อเดินทาง เลขทะเบียน
นิติบุคคล เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร หรือสิ่งอื่นที่ใช้ในการระบุตัวบุคคลของบุคคลที่มีธุรกรรมลักษณะเฉพาะ

2. ชื่อและชื่อสกุลของบุคคลธรรมดา ชื่อของห้างหุ้นส่วนสามัญ ชื่อของคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล หรือชื่อนิติบุคคล

3. จำนวนครั้งของการฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชีรวมกัน

4. จำนวนเงินที่ฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชีรวมกัน

5. เลขที่บัญชีทุกบัญชีที่มีการฝากหรือรับโอนเงิน

สำหรับธุรกรรมที่มีลักษณะเฉพาะ ได้แก่

1. การฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชีรวมกันตั้งแต่ 3,000 ครั้งขึ้นไป ต่อปี ต่อธนาคาร

2.การฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชีรวมกันตั้งแต่ 400 ครั้ง
และมียอดเงินรวม 2,000,000 บาทขึ้นไป ต่อปี ต่อธนาคาร

ทั้งนี้ เนื่องจากกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว กำหนดให้การ
รายงานข้อมูลครั้งแรกภายในวันที่ 31 มี.ค. 2563 ให้รายงานข้อมูลในปีที่ล่วงมาเฉพาะข้อมูลการฝากหรือรับโอนเงินที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันถัดจากวันที่กฎกระทรวงนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
หรือตั้งแต่วันที่ 24 ธ.ค. 2562 เป็นต้นไป

อ้างอิง การเงินการธนาคาร มกราคม หน้า 188-189

ด้วยรัก
ทีมงานอยากเป็นนักวางแผนการเงิน

Comments