สัญลักษณ์ Credit Rating

นักวางแผนการเงินอย่าลืมแนะนำลูกค้าให้รู้จัก Credit Rating ก่อนการลงทุนให้หุ้นกู้

ก่อนอื่นเราต้องทำความรู้จัก Credit ratingกันก่อน

Credit Rating คือ อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ ช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถประเมินความสามารถของผู้ออกหุ้นกู้ (หรือลูกหนี้ของเรา) ว่าจะสามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้หรือไม่

สัญลักษณ์แสดงอันดับ 8 อันดับเริ่มจาก AAA ซึ่งมีอันดับความน่าเชื่อถือสูงสุด จนถึง D ซึ่งเป็นอันดับต่ำสุด

โดยแบ่งอันดับออกเป็น 2 กลุ่ม
(ข้อมูลจาก www.trisrating.com)

กลุ่มตราสารหนี้ระดับน่าลงทุน
(investment grade bonds) ได้แก่

AAA ความน่าเชื่อถือสูงสุด คือ มีความเสี่ยงต่ำสุด มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นมากที่สุด การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบน้อยมา

AA ความน่าเชื่อถือสูงมาก มีความเสี่ยงต่ำมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า AAA

A ความน่าเชื่อถือสูง มีความเสี่ยงต่ำ แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์มากกว่าอันดับเครดิตที่สูงกว่า

BBB ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์พอใช้ มีความเสี่ยงปานกลางมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์มากกว่าอันดับเครดิตที่สูงกว่า

กลุ่มตราสารหนี้ระดับเก็งกำไร (speculative Grade bonds) ได้แก่

BB ความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับปานกลาง มีความเสี่ยงในระดับสูง มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ

B ความน่าเชื่อถือต่ำมาก มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำ และอาจจะหมดความสามารถในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์

C มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด บริษัทไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน

D เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับความน่าเชื่อถือนี้ เมื่อประกาศครั้งแรกในวันที่ออกหุ้นกู้นั้นแล้วสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดอายุของหุ้นกู้ หากมีเหตุการณ์ที่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจ ส่งผลต่อความสามารถในการชำระหนี้ ซึ่งบริษัทจัดอันดับเครดิตมีกระบวนการทบทวนคุณภาพของหุ้นกู้

แต่หากเหตุการณ์นั้นยังไม่ชัดเจนหรือสรุปผลไม่ได้ เช่น มีการควบรวมกิจการ ลงทุนใหม่ เปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุน หรือแผนงาน อาจมีการประกาศ Credit alert ช่วยผู้ลงทุนให้ ระมัดระวังในการลงทุนในหุ้นกู้นั้น

นอกจากนี้ ยังมีแนวโน้มอันดับเครดิต (Rating outlook) ที่สะท้อนความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้ในระยะปานกลางหรือระยะยาวด้วย

ผู้ลงทุนสถาบันนิยมลงทุนหุ้นกู้ระดับ investment grade เพราะผู้ลงทุนสถาบันส่วนหนึ่ง เช่น บริษัทจัดการกองทุนรวม น้ำเงินของประชาชนมาลงทุน จึงไม่ต้องการที่จะเสี่ยงมากค่ะ

ที่มา กลต : เงินทองของคนทำงาน

ด้วยรัก
อยากเป็นนักวางแผนการเงิน

Comments