ปิดการขายด้วยการสรุปกรมธรรม์ลูกค้า

ทำไมต้องสรุปกรมธรรม์

 • ลูกค้าจะได้รู้ว่าตนมีสวัสดิการ ความคุ้มครองเท่าไหร่ เบิกอะไรได้บ้าง
 • ลูกค้าจะได้รู้ว่าตนจะได้รับเงินคืนปีใดบ้าง
 • ลูกค้าจะได้รู้ว่าต้องจ่ายเบี้ยเดือนไหนบ้าง

สร้างทัศนคติที่ถูกต้องเพื่อเปิดใจลูกค้า

 • ค่ารักษาพยาบาลแพงขึ้น ลูกค้าต้องมีสวัสดิการมากพอ
 • ต้องสร้างความเชื่อว่า ไม่มีใครมีประกันชีวิตที่มากพอ
 • ไม่มีใครรู้ข้อมูลกรมธรรม์ดีเท่าตัวแทนประกัน หากลูกค้าดูเองอาจเกิดความผิดพลาดได้
 • ตรวจสอบกรมธรรม์สม่ำเสมอ หากจำเป็นต้องใช้ สวัสดิการอาจมีไม่มากพอและซื้อเพิ่มไม่ทัน

ข้อมูลกรมธรรม์ที่ต้องนำกลับมาสรุปให้ลูกค้า

 • ชื่อ-สกุลผู้เอาประกัน เพศ อายุ วันเดือนปีเกิด เลขที่บัตรประชาชน
 • จำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ชื่อแบบประกัน เงื่อนไขสัญญา
 • เลขที่กรมธรรม์
 • วันที่เริ่มต้นและวันครบรอบการจ่าย
 • วันที่อนุมัติทำสัญญาประกันภัย
 • วันครบกำหนดสัญญา
 • ตารางสรุปผลประโยชน์และตารางเบี้ยประกัน
 • รายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครองเกี่ยวกับสัญญาเพิ่มเติม
 • ชื่อผู้รับผลประโยชน์
 • ชื่อตัวแทนบริการ ชื่อหน่วย ทุกบริษัท
 • เอกสารแนบท้าย
 • ประวัติสุขภาพของผู้เอาประกัน

 

Comments