ศัพท์ประกันที่ควรอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจ

ลูกค้าไม่ชอบประกันหรือเข้าใจศัพท์ประกัน

หากเป็นประเด็นหลัง

เรื่องไม่เข้าใจศัพท์ประกัน
ก็เลยฟังไม่รู้เรื่อง

เมื่อฟังไม่รู้เรื่อง
ก็ไม่เห็นความสำคัญ

เมื่อไม่เห็นความสำคัญ
ก็ไม่ชอบวิธีการเข้าหา

ทีมงานจึงได้รวบรวมข้อมูลคำศัพท์ประกันชีวิต ที่ลูกค้าต้องทราบ จากคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) มาให้ตัวแทนประกันชีวิตได้นำไปแบ่งปัน ทำความเข้าใจลูกค้าเพื่อจุดมุ่งหมายสูงสุดแห่งกรมธรรม์นะคะ

ด้วยรัก
ทีมงาน 2bfinancialplanner

จำนวนเงินที่ต้องจ่ายให้กับบริษัทประกันภัย เพื่อซื้อความคุ้มครอง จ่ายตามกำหนดสัญญาชำระเบี้ยของประกันชีวิต

รายชื่อของผู้รับผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันชีวิต ซึ่งจะเป็นทายาทโดยธรรม หรือผู้เกี่ยวข้องทางสายเลือด

การไม่บอกกล่าวให้ผู้รับประกันภัยรู้ความจริง อาจส่งผลทำให้สัญญาประกันภัยกลายเป็นโมฆียะหรือถูกบอกล้างยกเลิกได้

กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญาประกันชีวิต ซึ่งผู้รับประกันภัยจะต้องจ่ายเงินตามสัญญาประกันชีวิต

ระยะเวลาหนึ่งปีนับตั้งแต่วันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ เริ่มตั้งแต่วันคุ้มครอง นับตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ปีถัดๆไป
ผู้รับประกันภัยสามารถใช้คำแถลงสุขภาพของผู้เอาประกันชีวิตเองในการพิจารณารับประกันภัย เพื่อยกเว้นการตรวจสุขภาพก่อนรับประกันชีวิต
เป็นระยะเวลาคุ้มครองและครบสัญญาซึ่งจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
จำนวนเงินที่จะได้รับจากบริษัทประกันชีวิตตามเงื่อนไขการรับประกัน เช่น ได้รับเงินเมื่อครบกำหนดสัญญา หรือได้รับเงินเมื่อเสียชีวิต ซึ่งจะต้องเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
ผลประโยชน์ของผู้เอาประกันชีวิตหากประสบเหตุทุพพลภาพที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ ซึ่งจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระเบี้ยประกันภัย พร้อมกับได้รับเงินรายสัปดาห์ หรือรายเดือนตามที่กำหนดไว้
รายชื่อของผู้รับผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันชีวิต ซึ่งจะเป็นทายาทโดยธรรม หรือผู้เกี่ยวข้องทางสายเลือด

Comments