อยากเป็น IP ต้องทำอย่างไร

เวทีGlobal MDRT 2019
ระบุใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า…”ต่อไป IP สำคัญและจำเป็น” เพราะนักวางแผนการเงิน
จะต้องมีความเชี่ยวชาญในเรื่องการแนะนำการลงทุนแก่นักลงทุนมากขึ้น…ลูกค้าเก่งขึ้น ลงทุนเองมากขึ้น
ถ้าเขาจะไว้ใจให้คุณมาดูแล
แปลว่าคุณต้องเป็นตัวจริงในสายงานนี้

ลูกค้า “ต้องการผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น”…

1. Investment Planner (IP) คืออะไร
IP คือ ผู้ที่ให้คำแนะนำการลงทุนแก่นักลงทุน
สามารถวางแผนประกอบการให้คำแนะนำการลงทุน
แก่นักลงทุนที่เฉพาะเจาะจงและเหมาะกับข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์นักลงทุน

ซึ่งได้แก่…
การวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าแต่ละรายในเชิงลึก
เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาประกอบการวางแผนและ
ให้คำแนะนำการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนแบบเฉพาะเจาะจง ซึ่งสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
และวัตถุประสงค์การลงทุนของลูกค้าแต่ละราย

ถือได้ว่าเป็นวิชาชีพใหม่ในตลาดทุน (สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศเป็นวิชาชีพเมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2557) ผู้ที่สนใจทำงานในลักษณะนี้จึงต้องมี #ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

2. หน้าที่ผู้วางแผนการลงทุน หรือ IP
วางแผนการลงทุนโดยการกำหนดกลยุทธ์
และแผนการปฏิบัติการลงทุน
ด้วยการจัดพอร์ตการลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง
เพื่อให้ลูกค้าแต่ละรายได้รับผลตอบแทนตาม
เป้าหมาย และตามวัตถุประสงค์

3. ทำอย่างไรจึงจะมีใบอนุญาต IP License
คุณสมบัติของ IP ประกอบด้วย
1.จบการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป(ไม่จำกัดสาขา)
2.ทดสอบผ่านหลักสูตร
2.1 หลักสูตรใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ (Single License)
2.2 หลักสูตรใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives License)
2.3 หลักสูตรนักวางแผนการเงิน (Certified Financial Planner : CFP) เฉพาะฉบับที่ 1 และ 2
ฉบับที่ 1 : พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี จรรยาบรรณ
ฉบับที่ 2 : การวางแผนการลงทุน

เมื่อสามารถทดสอบผ่านทั้ง 3 หลักสูตรดังที่กล่าวมาแล้ว ก็สามารถยื่นคุณสมบัติทั้งหมด
เพื่อขอความชอบเป็นผู้วางแผนการลงทุน
กับสำนักงาน ก.ล.ต.

ขึ้นทะเบียน IP กลต.
www.sec.or.th

ขอบคุณที่มาข้อมูล
www.set.or.th

ด้วยรัก
ทีมงาน 2bfinancialplanner

Comments