เปรียบเทียบหมัดต่อหมัด Financial Advisor VS Robo Advisor

February 12, 2020
Category: Uncategorized

เปรียบเทียบหมัดต่อหมัด
Financial Advisor VS Robo Advisor

85% ของคนอเมริกันชอบที่จะขอคำแนะนำ
จากมนุษย์มากกว่าหุ่นยนต์

จากการศึกษาข้อมูลของMDRT พบว่า
การใช้เทคโนโลยีนั้นเป็นเพียงแค่องค์ประกอบ

สุดท้าย “มนุษย์ก็ยังคงต้องการการสื่อสารกับมนุษย์” อยู่ดีค่ะ

Park Ridge, III (Feb. 18,2019)

จากInfoGraphicจะเห็นได้ว่า
มนุษย์ยังคงต้องการสื่อสารกับมนุษย์
เนื่องจากการเงินเป็นเรื่องของ “Trust”

ส่วนหุ่นยนต์นั้นเป็นแค่เครื่องมือที่จะช่วย
ลดความผิดพลาดของมนุษย์ในบางประการ
และช่วยทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลเที่ยงตรง
แม่นยำ รวดเร็วขึ้น

ข้อแนะนำที่MDRTหลายท่านได้นำความคิดเห็น
นี้ไปปรับใช้คือ การพัฒนาเครื่องมือทางด้านการเงิน
ในรูปแบบดิจิตัลเพื่อประกอบใช้กับทำงาน
เพื่อทำให้Financial Advisor ในมิติของมนุษย์
ทำงานได้เต็มสมรรถนะมากยิ่งขึ้น

ด้วยรัก
ทีมงาน 2bfinancialplanner

Source: https://www.mdrt.org/technology/

#digital

Comments