4 แนวคิดการสร้างกองทุนการศึกษา

1. สอบถามลูกค้าในข้อมูลเรื่องการวางแผนการศึกษา
– อายุของบุตร
– โรงเรียนที่วางแผนศึกษา
– ค่าเทอมโดยประมาณ
– ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
– รายได้ครอบครัวเพื่อวางแผนการศึกษา
2. ประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่งทาง
– เงินเฟ้อเฉลี่ยต่อปี
– ความเสี่ยงด้านสุขภาพ
– ความเสี่ยงด้านทุพพลภาพ
– ความเสี่ยงของธุรกิจ
– ความเสี่ยงต่อชีวิต
3. ประเมินความสามารถในการวางแผนและความเสี่ยงที่รับได้ในการลงทุนระยะยาว
– ประเมินค่าใช้จ่ายกระแสเงินสดรายเดือน
– ประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงของลูกค้าเรื่องการจัดสรรการลงทุน
– ประเมินระยะเวลาที่ต้องใช้เงิน แบ่งเป็นสั้น กลาง ยาว
เพื่อแนะนำที่อยู่ของเงินเพื่อจัดสรรการลงทุน
4. อธิบายความสำคัญของประกันว่าช่วยในการสร้างโครงการกองทุนการศึกษาอย่างไร
– อุดรูรั่วความเสี่ยงระหว่างทาง
– เป็นมรดกได้
– สบายใจว่าบุตรเรียนจบแน่นอน
ลองนำวิธีคิดนี้ไปเป็นแนวทางการวางแผนการศึกษา
และพัฒนาตนเองสู่ที่ปรึกษาการเงินที่สามารถอธิบายระยะเวลา
และการจัดสรรเงินให้ลูกค้าได้อย่างเหมาะสมนะคะ
ด้วยรัก
ทีมงานอยากเป็นนักวางแผนการเงิน

Comments