Digital Face to Face ขายประกันผ่านออนไลน์ของแต่ละบริษัท

 

วันนี้ทีมงานได้นำข้อมูล Digital Face to Face ขายประกันผ่านออนไลน์ของแต่ละบริษัทมาฝากกันนะคะ

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้การดำเนินชีวิตของคนจำเป็นต้องมีการเว้นระยะห่างทางสังคมหรือ Social Distancing ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการทำงานของตัวแทนประกันชีวิต อีกทั้งยังเป็นอุปสรรค์สำหรับลูกค้าบางกลุ่มที่มีความต้องการทำประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพ

บริษัทประกันชีวิตหลายบริษัทขานรับหลักเกณฑ์การเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตของตัวแทน นายหน้า ธนาคารช่วงโควิตระบาด ของ คปภ.ในแบบ Digital Face to Face เพื่อนำเสนอกรมธรรม์ ชำระเบี้ย อนุมัติกรมธรรม์ผ่านออนไลน์ รับความคุ้มครองได้ทันที

ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จึงได้อมุมัติการนำเสนอการขายเฉพาะกิจขึ้น

ในรูปแบบ DIgital Face to Face ซึ่งธุรกิจประกันภัยแต่ละบริษัทได้ขานรับและการเป็นตัวแทนประกันชีวิตได้ที่มีการปรับรูปแบบการนำเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย โดยมีการนำเอาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ทั้งลูกค้าและตัวแทนประกันชีวิต

อ้างอิงจาก : การเงินธนาคาร เดือนมิถุนายน

นายกฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอ ประเทศไทย

                                            เปิดเผยว่า บริษัทได้ปรับรูปแบบการขายกรมธรรม์มาเป็นรูปแบบ’Digital Face to Face’ และ
ได้พัฒนาระบบ PoS+ เวอร์ชั้น 42.2 เพื่อรองรับกระบวนการอัดเสียงบทสนทนาระหว่างการนำเสนอขายแก่ลูกค้า สำหรับการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยทุกประเภทของบริษัท ยกเว้น กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน(Unit Linked) กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบ Worksite Marketing และผู้ขอเอาประกันเป็นชาวต่างชาติ

สำหรับรูปแบบการขายใหม่นี้ ตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอสามารถทำการเสนอขายทางโทรศัพท์ หรือ iPad โดยอัดเสียงบทสนทนา บทสนทนาการนำเสนอขายผ่านโปรแกรม Voice Memos ในiPad เพื่อใช้ไฟล์เสียงแนบเป็นหลักฐานในการยืนยันการตกลงการทำประกันภัยได้ทันที ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
(คปภ) โดยตัวแทนทุกคนต้องมีการขออนุญาตบันทึกเสียงการสนทนาจากลูกค้าตั้งแต่ได้รับอนุญาตจนจบการสนทนา
ทั้งนี้ ตัวแทนต้องแจ้งชื่อสกุล และเลขที่ใบอนุญาตประกันชีวิตธุรกิจประกันภัย จึงได้อมุมัติการนำเสนอการขายเฉพาะกิจขึ้น เพื่อให้ลูกค้ารับทราบอย่างละเอียด

จากนั้นตัวแทนจะจัดส่งเอกสาร ประกอบด้วยใบคำขอเอาประกันชีวิตที่กรอกข้อมูลแล้ว เอกสารเสนอขายรายบุคคล แบบสอบถามเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการทำประกันให้กับผู้เอาประกันแบบตรวจสุขภาพทางการงิน และเอกสารอื่นๆ ตามข้อกำหนดของบริษัท ใหลูกค้าตรวจสอบความถูกต้องผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์(Email)หรือทางแอปพลิเคชันที่ตกลงไว้กับลูกค้า เช่น ไลน์ (LINE) เป็นต้น

หลังจากที่ลูกค้ายืนยันการทำประกันภัยแล้ว จะต้องนำส่งภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนที่ลงลายมือซื่อ พร้อมเขียนข้อความยืนยันความถูกต้องของเอกสาร โดยลูกค้าจะต้องถ่ายรูปเซลฟี หน้าตรงพร้อมถือบัตรประจำตัวประชาชน (ด้านหน้าของบัตร) ณ เวลาที่ตกลงทำประกันภัย กลับมาให้ตัวแทน ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) หรือ แอปพลิเคชันไลน์ (LINE) เพื่อให้ตัวอทนส่งงานและเอกสารทั้งหมดพร้อมไฟล์เสียงบันทึกการสนทนาผ่านระบบ iPOS+ ต่อไป

ทั้งนี้ เมื่อกรมธรรม์ได้รับการอนุมัติ เอไอเอสจะส่งมอบกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านทางไปรษณีย์ลงทะเบีนไปที่อยู่ของผู้เอาประกัน ยกเว้นกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ ซึ่งจะส่งตามวิธีการปกติต่อไป

 

นายอังกูร ศรีกัลยาณบุตร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่และ Chief Marketing Offcer บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)

เปิดเผยว่า บริษัทได้พัฒนาระบบการขายประกันชีวิตใน
รูปแบบ Digital Face-to-Face ซึ่งเป็นรูปแบบการเสนอขายผ่านระบบออนไลน์สำหรับประกันชีวิตประเทศรายงวดสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ สัญญาเพิ่มเติมประกันอุบัติเหตุ แต่ไม่ครอบคลุมถึงสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรงหรือประกันชีวิตควบการลงทุน(Unit-Linked / Universal Life) ซึ่งเป็นกรมธรรม์ที่มีความซับซ้อนและมีข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

สำหรับรูปแบบการขาย Digital Face-to-Face ของบริษัทนั้นสามารถนำเสนอแบบประกันแก่ลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เฟซบุ๊ก, ไลน์ หรืออีเมล โดยตัวแทนจะกรอกข้อมูลของลูกค้าในใบคำขอเอาประกันภัย และเอกสารูปประกอบการเสนอขายผ่าน Application TL Pro Plus หลังจากนั้นจึงส่งให้ลูกค้าตรวจสอบความถูกต้องผ่านช่องทางที่ได้นำเสนอขาย

จากนั้นลูกค้าจะต้องส่งเอกสารประกอบการทำประกันชีวิตได้แก่ภาพบัตรประชาชนพร้อมลงนามรับรอง และภาพถ่ายหน้าตรงของลูกค้าคู่กับบัตรประชาชนให้ตัวแทน โดยตัวแทนจะจัดส่งเอกสารดังกล่าวประกอบกับภาพที่ระบุข้อความตกลงทำประกันชีวิตของลูกค้า เพื่อให้บริษัทพิจารณาผ่าน Application TL Pro Plus

นายอังกูรกล่าวว่า ในส่วนของการการชำระเบี้ยประกันภัยลูกค้าเพียงสแกน QR Code ที่ได้รับจากตัวแทน ก็สามารถชำระเบี้ยฯ ผ่าน Mobile Banking ได้ทันที โดยระบบจะส่งใบเสร็จรับเงินชั่วคราวให้ลูกค้าสำหรับเป็นหลักฐานต่อไป และเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ลูกค้าภายหลังจากกรมธรรม์ได้รับการอนุมัติ หรือส่งมอบกรมธรรม์แล้ว บริษัทจะติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์ เพื่อยืนยันการสมัครทำประกันชีวิต รวมถึงแจ้งรายละเอียดแบบประกันอีกครั้ง

ทั้งนี้ลูกค้าไทยประกันวิตยังได้รับบริการไทยประกันชีวิตฮอตไลน์บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินทางการแพทย์ฟรีตลอด 24 ชั่วโมงไทยประกันชีวิต iService บริการตรวจสอบข้อมูลและสถานะกรมธรรม์ หรือการเรียกร้องสินไหมด้วยตนเอง ผ่านเว็บไซต์ www.thailife.com ไทยประกันชีวิตเมดิแคร์ บริหารสำรองค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินเบื้องต้นสำหรับผู้ป่วยในผ่าน Fax Caim รวมถึงบริการไทยประกันชีวิต Telemedicine บริการพบแพทย์ผ่านทางโทรศัพท์ หรือ VDO Call สำหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกเดินทางมายังโรงพยาบาล

 

นางแซลลี่ โอฮาร่ำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

เปิดเผยว่า บริษัทได้ปรับรูปแบบการขายประกันรูปแบบใหม่ “Digital Remote Selling”

ขั้นตอนการทำประกันผ่าน Digital Remote Selling
ตัวแทนแจ้งเลขที่ใบอนุญาตให้ลูกค้าทราบผ่าน Line หรือ โทรศัพท์
ตัวแทนอธิบายรายละเอียดแบบประกัน พร้อมคำนวณเบี้ยประกัน
ส่งใบเสนอขายและใบคำขอเอาประกัน
ตัวแทนให้ลูกค้าตรวงสอบข้อมูลกรมธรรมผ่าน Line หรือ E-mail
ลูกค้ายืนยันการสมัครประกันชีวิตผ่าน Line หรือ E-mail กลับมาที่
ฝ่ายขาย
ลูกค้านำบัตรประชาชนวางบนกระดาษ งียนยืนยันการสมัครและเซ็นชื่อ
ถ่ายรูปบัตรประชาชนด้วยมือถือ
ถ่ายรูป Selfie ถือบัตรประชาชน
ส่งรูปให้ตัวแทนฝ่ายขายทาง Line
เลือกชำระเงินผ่าน Moblie Banking QR code หรือ บัตรเครดิต
ฝ่ายขายส่งข้อมูลเอกสารผ่าน Advice Zone
เจ้าหน้าที่ Call Center โทรหาลูกค้าเพื่อยืนยันการสมัคร
ลูกค้ารอรับ SMS เพื่อยืนยันการอนุมัติกรมธรรม์ ภายใน 7 วัน
ลูกค้าเลือกรับกรมธรรม์ผ่านไปรษณีย์ หรือ e-Policy

เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นในเรื่องการประกันชีวิตและประกันสุขภาพพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าและตัวแทนประกันชีวิต ในการซื้อ-ขาย อนุมัติ แบบประกันโดยไม่ต้องพบกันแอปพลิเคชั่น “แอดไวเซอร์โซน (Advisor Zone) เพิ่มเติมความ
สะดวกให้กับลูกค้า และคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดในทุกขั้นตอน
โดยการข่ายประกันชีวิตในรูปแบบใหม่นี้ เรียกว่า “Digital Remote Selling” ซึ่งเป็นการใช้เครื่องมือสื่อสารผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และผ่านแอปพลิเคชั่น “แอดไวเซอร์โซน (Advisor Zone)” โดยเครื่องมือนี้จะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการกรอกและนำส่งใบคำขอผ่านระบบออนไลน์

รวมถึงช่วยพิจารณารับประกันเบื้องต้นแบบเรียลไทม์และการชำระเงินผ่านระบบ พร้อมนำส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบออนไลน์ที่มีระบบความปลอดภัยด้านข้อมูล ซึ่งช่วยลดระยะเวลาในการนำส่งข้อมูลแบบเดิม พร้อมอนุมัติใบคำขอได้ทันที ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละกรมธรรม์

 

นายสาระ ล่ำชำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน) หรือ MTL 

เปิดเผยว่า บริษัทได้นำเสนอขายประกัน แบบ “Digital Face to
Face” เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า ด้วยการใช้เครื่องมือสื่อสารผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยข้อความเสียงและหรือภาพนั้นการการขายโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้สำหรับขั้นตอนของการซื้อประกันแบบ Face to Face ของบริษัทสามารถดำเนินการได้ผ่านทาง Phone Call, Video Call,Line Call, Line หรือทาง E-mail ซึ่งจะครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอน
การนำเสนอความคุ้มครองการยืนยันทำประกันภัยการส่งเอกสารเพื่อทำประกันภัยการชำระเบี้ยประกันภัยและการรับความคุ้มครองผ่านทาง SMS หรือ E-mail
จากรอการติดต่อกลับมาเพื่อยืนยันข้อมูลการเสนอขายอีกครั้ง(Cll Back) จากบริษัทเพื่อให้ผู้เอาประกันภัยมั่นใจในผู้เสนอขายและแบบประกันชีวิตที่เสนอขายไปนั้นมีความถูกต้องตามที่ผู้เอาประกันภัยต้องการโดย ผู้ชื่อควรทำความข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
หลังจากนั้น บริษัทจะดำเนินการออกหรือส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยแล้ว ภายใน 7 วันโดยบริษัทจะมีการติดต่อทางโทรศัพท์ (Welcome Call) เพื่อขอยืนยันการสมัครทำประกันชีวิตรวมถึงรายละเอียตของแบบประกันและความคุ้มครองต่างๆ เพื่อเป็นการยืนยันความถูกต้องของกรมธรรม์กับลูกค้าด้ว

 

นายไบรอัน สมิธ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ ผู้จัดการใหญ่บริษัทอลิอันซ์อยุธยาประกันชีวิตจำกัด(มหาชน)

เปิดเผยว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19ทำไห้ตัวแทนของบริษัทไม่สามารถออกไปนำเสนอการขายประกันให้กับลูกค้าได้ ดังนั้น บริษัทจึงได้พัฒนาระบบการขายผ่านแอปพลิเคชั่นAllianz Discoverที่ตัวแทนใช้งานผ่านระบบไร้กระดาษ Paperlessจากระบบที่ส่งใบคำขอเอาประกันชีวิตและเอกสารการพิจารณารับประกัน ไปสู่การขายในรูปแบบ Digital Face to Face
โตยบริษัทได้ได้พัฒนาต่อยอดเพิ่มฟีเจอร์ให้เป็นไปตามประกาศและหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อให้ตัวแทนสามารถเลือกใช้งานแอปพลิเคชั่น Alianz Discover ได้ในรูปแบบการสูงใบคำขอเอาประกันชีวิตเข้าบริษัทแบบไม่พบลูกด้โดยเพิ่มเติมขั้นตอนการส่งลิงก์เพื่อให้ลูกค้ได้ตรวจสอบรายละเอียดในใบคำขอเอาประกันด้วยตนเอง รวมถึงสามารถอัพโหลดบัตรประชาชนลงลายมือซื่อในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และกดส่งเอกสารทั้งหมดเข้าบริษัทด้วยตัวเอ
หลังจากนั้น เมื่อกรมธรรม์ได้รับการอนุมัติแล้ว ลูกค้าสามารถชำระเงินผ่านระบบ e-payment และภายใน 7 วันและจะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทโทรกลับหาลูกค้าเพื่อขอคำยืนยันการทำประกันภัย โตยจะมีการอัดเสียงตามประกาศของ คปภ.ด้วยนายไบรอันกล่าวว่าสำหรับแอปพลิเคชั่นAlianzDiscoverพัฒนาโดยกลุ่มอลิอันซ์เพื่อให้ตัวแทนของอลิอันซ์ทั่วภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกได้ใช้งาน เพื่อเป็นเครื่องมือดิจิทัลให้ตัวแทนสามารถเสนอขายและปิดการขายได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โตยมีฟังก์ชั่นเพื่อการเสนอขายครบวงจร ตั้งแต่การค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับความต้องการของลูกค้า (Need-based selling) การออกใบเสนอราคาการกรอกใบคำขอการส่งใบคำขอ รวมทั้งการชำระงินผ่านระบบ e payment กรณีที่ลูกค้ามีประวัติสุขภาพที่ดี ทางฝ่ายพิจารณาประกันสามารถที่จะอนุมัติกรมธรรม์ได้ภายใน 15 นาที นอกจากนี้ ยังมีระบบการกระจายผู้มุ่งหวังให้กับตัวแทนผ่านสัญญาณ GPS โดยระบบจะค้นหาตัวแทนที่อยู่ใกล้ผู้มุ่งหวังมากที่สุด พร้อมส่งชื่อและข้อมูลของผู้มุ่งหวังให้ตัวแทนติดต่อเพื่อเสนอความคุ้มครองได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำมากขึ้น

 

ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) หรือ BA

เปิดเผยว่า บริษัทจึงได้พัฒนาระบบบีแอลเอ
สมาร์ตแอปพลิเคชั่นการทำประกันภัยด้วยระบบเสียง (BLASmartApplication : Online Voice Confrmation) เพื่อให้ตัวแทนประกันชีวิตสามารถเสนอขายกรมธรผ่านระบบสมาร์ตแอปพลิเคชั่นของบริษัทเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำประกันได้ทุกที่ทุกเวลาตอบโจทย์
ไลฬสไตล์ลูกค้ายุคปัจจุบัน และสถานการณ์โควิต-19 ที่เกิดขึ้น
สำหรับการทำประกันภัยด้วยระบบเสียง จะเป็นเครื่องมือเพื่อช่วยให้ตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการงินของบริษัทสามารถทำการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย ผ่านระบบดิจิทัลบนระบบปฏิบัติการของกรุงเทพประกันชีวิต ด้วยระบบบีแอลเอสมาร์ตแอปพลิเคชั่นการทำประกันภัยด้วยระบบเสียง(BLASmart Application : Online Voice Confmation) ซึ่งเป็นการขายประกันภัยเฉพาะกิจในช่วงนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มีความต้องการทำประกันรวมถึงประกันชีวิตประกันสุขภาพ ประกันโรคร้ายแรง ประกันสะสมทรัพย์ ประกันชีวิตประเภทมีเงินปั้นผล
ทั้งนี้ ระบบดิจิทัล บีแอลเอ สมาร์ตแอปพลิเคชั่น หรือการทำประกันภัยด้วยระบบเสียง (BLA Smart Application : Online Voice Confrmation) จะครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนการนำเสนอความคุ้มครอง การยืนยันทำประกันภัย การส่งเอกสารเพื่อทำประกันภัยการชำระเบี้ยประกันภัย และการรับความคุ้มครองผ่านทาง SMรหรือ E-mai โดยลูกค้าเพียงยืนยันตกลงการทำประกันภัยผ่านทางโทรศัพท์ และส่งเอกสารทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

 

นางภฤตยา สัจจศิลา กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 

เปิดเผยว่า เพื่อร่วมสนับสนุนการลดระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) บริษัทจึงได้นำเสนอการขายประกันเฉพาะกิจรูปแบบใหม่ ที่เรียกว่า “Digital Face toFace” ผ่านซ่องทางออนไลน์ เพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันมุ่งสู่ความป็นดิจิทัลมากขึ้น ขณะเดียวกัน ก็ด้องการความปลอดภัยทางด้านข้อมูลสูงสุดเช่นกัน
สำหรับขั้นตอนการเสนอขายประกันแบบ Digtal Face to Faceตัวแทนจะสามารถนำเสนอกรมธรรม์ประกันและให้คำปรึกษากับลูกค้าไต้จากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้การคำยินยอมจากลูกค้าก่อนการบันทึกภาพ เสียง และข้อมูลการสนทนา เพื่อความโปร่งใสในการตรวจสอบข้อมูลตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
โดยในกรณีที่ลูกค้าสนใจและตกลงทำประกัน ตัวแทนจะกรอกข้อมูลต่างๆ ลงในใบคำขอเอาประกันภัยแทนลูกค้า และส่งกลับไปให้ตรวจสอบความถูกต้องผ่านอีเมล์ SMS หรือแอปพลิเคชั่นต่างๆที่ตกลงไว้กับลูกค้า
จากนั้น เมื่อบริษัทตกลงรับประกันภัยจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ให้ลูกค้าตรวจสอบความถูกต้องภายใน 30 วัน จากนั้น Telesalesจะติดต่อลูกค้าเพื่อขอคำยืนยันการทำประกันภัยผ่านซ่องทางต่างๆต่อไป
ขณะเดียวกัน ลูกค้ายังสามารถทำประกันผ่านแพลตฟอร์ม”อาคเนย์ออนไลน์” ทั้งประกันออมทรัพย์ บำนาญ ลดหย่อนภาษีประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลต่างๆที่เพียงเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ก็รับความคุ้มครองทันที หรือสามารถนัดหมายตัวแทนผ่านระบบนัดหมายออนไลน์ที่พร้อมให้คำปรึกษาและวางแผนด้านการเงินทุกที่ทุกเวลา โดยไม่มีค่าใช้จ่ายโดยลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์ในการนัดหมาย เลือกตัวแทนในระบบ และเวลาที่ต้องการ เพื่อขอรับคำปรึกษาหรือเลือกซื้อประกันที่ต้องการ จากนั้นตัวแทนจะทำการติดต่อกลับผ่านซ่องทาง Digital Face to Face ต่อไป

 

 

 

Comments