องค์ประกอบของหลักสูตร

สถานที่จัด

 โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซต์

เจริญกรุง กรุงเทพฯ 

วันที่และเวลา

วันที่ 2-3 เมษายน 2022 

เวลา 09:00 – 16:00 น.

ประวัติวิทยากร