Engagement ของโพสต์สินค้าอุปโภคบริโภค บน Instagram

February 12, 2020
Category: Uncategorized

Engagement ของโพสต์สินค้าอุปโภคบริโภค บน Instagram

ช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการโพสต์ คือ วันพุธ เวลา 15.00

ช่วงเวลาที่ดีอื่นๆ ได้แก่ วันเสาร์ ประมาณ 10.00

ช่วงเวลา Safe Zone ที่เหมาะแก่การโพสต์ คือ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 11.00-17.00

ช่วงที่มีจำนวน Engagement น้อยที่สุด คือ วันอาทิตย์ และ ทุกวันในช่วงเวลา 23.00-3.00

Comments