Engagement Facebook ของสินค้าอุปโภคบริโภค

February 12, 2020
Category: Uncategorized

Engagement Facebook ของสินค้าอุปโภคบริโภค
มีรายละเอียดดังนี้

ช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการโพสต์ขายสินค้าบน Facebook คือ วันพุธ 13.00 และ วันศุกร์ 11.00

ช่วงเวลาที่ดีอื่นๆ ได้แก่ วันพุธ 13.00-15.00, วันศุกร์ 10.00-11.00 และ วันพฤหัสบดี 17.00

ช่วงเวลา Safe Zone ที่เหมาะแก่การโพสต์ Facebook คือ วันจันทร์-ศุกร์ 10.00-17.00

ช่วงที่มีจำนวน Engagement น้อยที่สุด คือ วันอาทิตย์ และ ทุกวันในช่วง 22.00-4.00

Comments