Engagement Facebook เวลาทั่วโลก

February 12, 2020
Category: Uncategorized

Engagement Facebook ในภาพรวมมีรายละเอียดดังนี้

ช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการโพสต์ของสื่อบน Facebook คือ วันอังคาร 17.00 และ วันศุกร์ 8.00-9.00

ช่วงเวลาที่ดีอื่นๆ ได้แก่ วันพุธ 8.00-9.00, วันพุธ 17.00 และ วันพฤหัสบดี 17.00

ช่วงเวลา Safe Zone ที่เหมาะแก่การโพสต์ Facebook คือ วันอังคาร-ศุกร์ เวลา 9.00-17.00

ช่วงที่มีจำนวน Engagement น้อยที่สุด คือ วันอาทิตย์ และ ทุกวันในช่วง 22.00-3.00

Comments