Engagement Twitter ของสินค้าอุปโภคบริโภค

February 12, 2020
Category: Uncategorized

Engagement Twitter ของสินค้าอุปโภคบริโภค

ช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการโพสต์ คือ วันอาทิตย์ เวลา 11.00

ช่วงเวลาที่ดีอื่นๆ ได้แก่ วันเสาร์ เวลา 15.00 และ วันพุธ เวลา 13.00

ช่วงเวลา Safe Zone ที่เหมาะแก่การโพสต์ คือ วันอาทิตย์ เวลา 9.00-15.00 และ วันจันทร์-พุธ เวลา 12.00-15.00

ช่วงที่มีจำนวน Engagement น้อยที่สุด คือ วันศุกร์ และ ทุกวันในช่วงเวลา 22.00-6.00

Comments