Engagement Twitter ด้านสุขภาพ

February 12, 2020
Category: Uncategorized

Engagement Twitter ด้านสุขภาพ

ช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการโพสต์ คือ วันพุธ เวลา 9.00-11.00

ช่วงเวลาที่ดีอื่นๆ ได้แก่ วันจันทร์ 14.00, วันพุธ เวลา 10.00-14.00, วันศุกร์ เวลา 8.00 และ วันพุธช่วงเช้า จะเป็นช่วงที่ดีสุดเมื่อเทียบกับช่วงเช้าของวันอื่นๆ

ช่วงเวลา Safe Zone ที่เหมาะแก่การโพสต์ คือ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-15.00

ช่วงที่มีจำนวน Engagement น้อยที่สุด คือ วันอาทิตย์

Comments