กองทุนรวม

Feb 14th, 2020Ooy
Category: Uncategorized
กฏเกณฑ์กองทุน SSF (Super Savings Fund) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการส่งเสริมการออมระยะยาวตามที่กระทรวงการคลังเสนอประกอบด้วย การให้สิทธิประโยชน์จากทางภาษีสำหรับการซื้อกองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund: SSF) และปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการซื้อกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund…
Feb 14th, 2020Ooy
Category: social media
5 ตลาดเฉพาะที่เราแนะนำให้คุณทำในปี 2020 1. การทำตลาดเฉพาะกลุ่มอาชีพ – มีประสบการณ์ในอาชีพนั้นๆ เพื่อคุณจะได้เข้าใจลักษณะพื้นฐานและปัญหาของอาชีพ ลูกค้าเองก็รู้สึกว่าท่านเข้าใจปัญหาแบบคอเดียวกันคุยกัน – หากท่านไม่ใช่คนในอาชีพ ท่านอาจจะมีคู่สมรสอยู่ในอาชีพ ญาติ เพื่อนสนิทหรือท่านเรียนจบมาในด้านนี้แม้ว่าจะไม่ได้ทำงานนี้แต่ที่ท่านเข้าใจตลาดนี้เป็นอย่างดี 2.…
loader