กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

Feb 14th, 2020Ooy
Category: Uncategorized
กฏเกณฑ์กองทุน SSF (Super Savings Fund) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการส่งเสริมการออมระยะยาวตามที่กระทรวงการคลังเสนอประกอบด้วย การให้สิทธิประโยชน์จากทางภาษีสำหรับการซื้อกองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund: SSF) และปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการซื้อกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund…
loader