การออมทรัพย์

Feb 13th, 2020Ooy
Category: Uncategorized
ทำไมต้องประกันชีวิต?… 1. ให้ความคุ้มครองต่อครอบครัว เป็นการประกันสำหรับผู้ที่เป็นเสาหลักในการหาเลี้ยงครอบครัว กล่าวคือ ถ้าเกิดหัวหน้าครอบครัว ซึ่งถ้าบังเอิญเคราะห์ร้าย เกิดมีอันเป็นไปไปก่อนระยะเวลาอันสมควร สมาชิกในครอบครัวก็จะได้รับผลกระทบ ประสบความลำบาก ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอาจเกิดขึ้นได้เสมอ ดังนั้นบุคคลที่เป็นหัวหน้าครอบครัวควรมีความรักและห่วงใยในครอบครัว เข้าใจความเป็นจริงของชีวิต โดยการวางแผนทำประกันชีวิตไว้เพื่อให้ภรรยาและลูกได้มีเงินที่จะเอาไว้ใช้เลี้ยงดูตัวเอง ตลอดจนถึงการศึกษาของลูกและการดำรงชีวิตต่อไป  …
loader