ความคุ้มครอง

Nov 15th, 2021mint
” ไอเดียการวางแผนการเงิน หมวดประกันให้หัวหน้าครอบครัว “ 1. วางแผนการเงินเพื่อคุ้มครองภาระพันธะที่ต้องรับผิดชอบร่วมกัน หากเกิดเหตุไม่คาดฝัน อีกฝ่ายจะต้องรับผิดชอบภาระพันธะต่างๆ เท่ากับเป็นการเสียโอกาสในการดำเนินชีวิตที่ดี การทำ “ประกันชีวิต” เป็น “สัญญาแห่งความรัก’ให้กันและกัน 2. วางแผนการเงินเพื่อเป็นการคุ้มครองหลักทรัพย์…
Mar 02nd, 2020Ooy
  มาตรการที่ 1 : ผ่อนผันการชำระเบี้ย ให้บริษัทประกันวินาศภัยผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันสุขภาพ หรือกรมธรรม์ประกันภัยที่มีความคุ้มครองเดียวกัน ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 โดยให้ขยายระยะเวลาผ่อนผันออกไปอีก…
Feb 13th, 2020Ooy
Category: Uncategorized
ทำไมต้องประกันชีวิต?… 1. ให้ความคุ้มครองต่อครอบครัว เป็นการประกันสำหรับผู้ที่เป็นเสาหลักในการหาเลี้ยงครอบครัว กล่าวคือ ถ้าเกิดหัวหน้าครอบครัว ซึ่งถ้าบังเอิญเคราะห์ร้าย เกิดมีอันเป็นไปไปก่อนระยะเวลาอันสมควร สมาชิกในครอบครัวก็จะได้รับผลกระทบ ประสบความลำบาก ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอาจเกิดขึ้นได้เสมอ ดังนั้นบุคคลที่เป็นหัวหน้าครอบครัวควรมีความรักและห่วงใยในครอบครัว เข้าใจความเป็นจริงของชีวิต โดยการวางแผนทำประกันชีวิตไว้เพื่อให้ภรรยาและลูกได้มีเงินที่จะเอาไว้ใช้เลี้ยงดูตัวเอง ตลอดจนถึงการศึกษาของลูกและการดำรงชีวิตต่อไป  …
loader