ผู้เสียภาษีอากร

Feb 14th, 2020Ooy
Category: Financial Planner
กฏเกณฑ์ส่งรายงานข้อมูลธุรกรรมให้สรรพากร เว็ปไซต์ราชกิจจานุเบกษา ลงประกาศ กฏกระทรวง ฉบับที่ 355 (พ.ศ.2562) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่มีธุรกรรมลักษณะเฉพาะโดยเป็นการกำหนดให้สถาบันการเงิน รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่มีธุรกรรมลักษณะเฉพาะในปีที่ล่วงมา ต่อกรมสรรพากรภายในวันที่ 31มี.ค ของทุกปี เริ่มครั้งแรก มี.ค.2563…
loader