Derivatives License

Feb 12th, 2020Ooy
Category: Financial Planner
เวทีGlobal MDRT 2019 ระบุใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า…”ต่อไป IP สำคัญและจำเป็น” เพราะนักวางแผนการเงิน จะต้องมีความเชี่ยวชาญในเรื่องการแนะนำการลงทุนแก่นักลงทุนมากขึ้น…ลูกค้าเก่งขึ้น ลงทุนเองมากขึ้น ถ้าเขาจะไว้ใจให้คุณมาดูแล แปลว่าคุณต้องเป็นตัวจริงในสายงานนี้ ลูกค้า “ต้องการผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น”… 1. Investment…
loader