Investment Planner

Feb 13th, 2020Ooy
Category: Financial Planner
นักวางแผนการเงินอย่าลืมแนะนำลูกค้าให้รู้จัก Credit Rating ก่อนการลงทุนให้หุ้นกู้ ก่อนอื่นเราต้องทำความรู้จัก Credit ratingกันก่อน Credit Rating คือ อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ ช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถประเมินความสามารถของผู้ออกหุ้นกู้ (หรือลูกหนี้ของเรา) ว่าจะสามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้หรือไม่ สัญลักษณ์แสดงอันดับ…
Feb 12th, 2020Ooy
Category: Financial Planner
เวทีGlobal MDRT 2019 ระบุใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า…”ต่อไป IP สำคัญและจำเป็น” เพราะนักวางแผนการเงิน จะต้องมีความเชี่ยวชาญในเรื่องการแนะนำการลงทุนแก่นักลงทุนมากขึ้น…ลูกค้าเก่งขึ้น ลงทุนเองมากขึ้น ถ้าเขาจะไว้ใจให้คุณมาดูแล แปลว่าคุณต้องเป็นตัวจริงในสายงานนี้ ลูกค้า “ต้องการผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น”… 1. Investment…
loader