speculative Grade bonds

Feb 13th, 2020Ooy
Category: Financial Planner
นักวางแผนการเงินอย่าลืมแนะนำลูกค้าให้รู้จัก Credit Rating ก่อนการลงทุนให้หุ้นกู้ ก่อนอื่นเราต้องทำความรู้จัก Credit ratingกันก่อน Credit Rating คือ อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ ช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถประเมินความสามารถของผู้ออกหุ้นกู้ (หรือลูกหนี้ของเรา) ว่าจะสามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้หรือไม่ สัญลักษณ์แสดงอันดับ…
loader